Toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden

Apollo Reizen maakt deel uit van Adventure Specialists B.V. (onderdeel van DER Touristik) en is onder nummer 4231 aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. 
Bij het boeken van een reis bij Apollo Reizen gelden er verschillende voorwaarden. Hieronder vindt u een overzicht van onze algemene voorwaarden en wanneer deze van toepassing zijn:

Bijzondere voorwaarden voor Apollo Reizen

  • Algemene voorwaarden van Apollo Reizen: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen die door Apollo Reizen zelf worden aangeboden en georganiseerd. Tijdens het boeken uw reis via onze website, moet u akkoord gaan met onze algemene voorwaarden voordat u uw boeking kunt afronden. 
     
  • ANVR-voorwaarden: Apollo Reizen is aangesloten bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) en hanteert daarom ook de ANVR-voorwaarden. Deze voorwaarden gelden voor alle boekingen die via Apollo Reizen bij reisaanbieders worden gedaan.
     
  • Thuiswinkel Waarborg-voorwaarden: Als u een reis boekt via onze website, www.apolloreizen.nl, gelden ook de voorwaarden van Thuiswinkel Waarborg. Dit betekent dat wij ons houden aan de wet- en regelgeving voor online aankopen en dat uw rechten als consument worden beschermd. Vind hier meer informatie over onze Thuiswinkel Waarborg-certificaat.

Indien u een pakketreis boekt waarbij de organisator Apollo Reizen is, zijn de Bijzondere Voorwaarden van Apollo geldig  met in aanvulling de Algemene Voorwaarden van de ANVR, afdeling 1 ANVR's Algemene Voorwaarden, indien de ANVR in conflict zijn met de Apollo voorwaarden dan gelden de Bijzondere Apollo voorwaarderen. 

De Bijzondere Voorwaarden zijn belangrijk omdat zij samen met uw boekingsbevestiging en de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Reisagenten en Touroperators (ANVR) de wettelijke voorwaarden regelen waaronder de Reisdiensten aan u ter beschikking worden gesteld. Zij hebben ook betrekking op alle interacties of communicatie die u met ons hebt. 

Indien u een pakketreis boekt waarbij de organisator Apollo Reizen is, zijn zowel de Algemene Voorwaarden ANVR, afdeling 1 Algemene Voorwaarden ANVR als de onderstaande Bijzondere Voorwaarden Apollo Reizen van toepassing.   

Let op: Als er sprake is van tegenstrijdige voorwaarden, gelden de voorwaarden van Apollo Reizen boven de voorwaarden van de ANVR.

Wij adviseren u om de toepasselijke voorwaarden goed door te nemen voordat u een boeking bij ons maakt. Als u vragen heeft over de voorwaarden of als u niet zeker weet welke voorwaarden van toepassing zijn op uw boeking, neem dan gerust contact met ons op.

Algemene voorwaarden van Apollo Reizen


Download onze algemene voorwaarden

Let op: Het wettelijke herroepingsrecht is niet van toepassing op af te nemen reizen, omdat het gaat om diensten betreffende logies en vervoer, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.

1. 1. Prijs en betaling  

 1.1 De prijs wordt zodanig vermeld dat de prijs van het gehele pakket duidelijk wordt aangegeven. De prijs omvat alle in de overeenkomst opgenomen diensten, alsmede verplichte toeslagen, belastingen en vergoedingen.  

 1.2 Verplichte toeslagen, belastingen en vergoedingen omvatten geen plaatselijke toeslagen, belastingen en vergoedingen die door de plaatselijke autoriteiten worden opgelegd en op de plaats van bestemming worden geheven. Dergelijke lokale toeslagen, belastingen en vergoedingen worden aan de klant meegedeeld op het moment van boeking, of uiterlijk voor vertrek. Indien de klant een reis zonder vervoer heeft geboekt, wordt de klant voor aankomst in kennis gesteld van eventuele toeslagen.   

1.3 De klant betaalt de prijs van het pakket op de in het contract vermelde datum.  

1.4 De organisator kan bij de bevestiging van de reservering een eerste voorschot (inschrijfgeld) in rekening brengen. De aanbetaling staat in verhouding tot de pakketprijs en andere relevante voorwaarden, zoals de verplichtingen van de organisator jegens leveranciers.  

1.6 De laatste betaling moet uiterlijk 35 dagen voor de vertrekdatum door Apollo zijn ontvangen.  

 1.7 Het aanbetalingsbedrag van Apollo is de kosten van het vliegticket. Dit bedrag dient direct bij boeking te worden voldaan. 

 1.8 De organisator heeft het recht om het contract te annuleren en een redelijke compensatie in rekening te brengen indien de klant de prijs van het pakket niet betaalt in overeenstemming met het contract.  

 1.9 De klant moet kunnen bewijzen dat de betaling is verricht.   

1.10 Bij niet-betaling worden niet altijd aanmaningen verstuurd.  

 1.11 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de prijs van het arrangement gebaseerd op accommodatie voor twee personen in een gedeelde tweepersoonskamer. Bij uitsluitend gebruik van een tweepersoonskamer of grotere kamer wordt een toeslag in rekening gebracht.  

1.12 Apollo reizen is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en het Calamiteitenfonds. De verplichte bijdrage voor het Calamiteitenfonds van € 2,50,- per boeking (van max. 9 personen) is inbegrepen in de reissom. De consumentenbijdrage SGR van €5,- per persoon brengen wij in rekening en wordt apart vermeld in het kostenoverzicht. 

 

2. Het recht van de klant om wijzigingen aan te brengen of te annuleren  

2.1 Wijzigingen zijn mogelijk tot 35 dagen voor vertrek indien de organisator hiermee instemt. Het vooruitbetaalde bedrag (aanbetaling) is gelijk aan onze kosten voor het vliegticket en wordt in het algemeen niet terugbetaald door de luchtvaartmaatschappijen, wijzigingen zijn echter toegestaan tegen betaling van € 80 administratiekosten plus het werkelijke prijsverschil dat door de leverancier (luchtvaartmaatschappij, hotel, enz.) op verzoek wordt berekend. Indien het nieuwe ticket goedkoper is dan het oorspronkelijke ticket wordt geen restitutie verleend door de luchtvaartmaatschappijen.

2.2 Er wordt een nieuw contract met de organisator gesloten als de klant zijn geboekte reis wil wijzigen. Er worden omboekingskosten in rekening gebracht overeenkomstig de geldende annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in paragraaf 2.5.  

2.3 De klant heeft het recht pakketten te annuleren. De organisator behoudt zich het recht van de klant een vergoeding te eisen voor de kosten die de organisator door de annulering heeft moeten maken.   

De organisator kan redelijke standaard annuleringskosten vaststellen op basis van het tijdstip van annulering. De organisator heeft recht op een redelijke annuleringsvergoeding indien de organisator geen standaard annuleringskosten heeft vastgesteld.  

2.4 Kennisgeving van annulering dient te geschieden aan Apollo Reizen op  
020-2256980 of [email protected]. Annulering vindt onmiddellijk plaats wanneer zich belemmeringen voordoen voor de uitvoering van het arrangement. Annulering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de kennisgeving van annulering door Apollo of de reisagent is ontvangen. Annuleringskosten worden berekend zoals aangegeven in paragraaf 2.5 hieronder. Deze annuleringsvoorwaarden wijken af van de standaard voorwaarden vermeld in de ANVR Algemene Voorwaarden. 

 2.5 Lijnvlucht tickets worden over het algemeen niet gerestitueerd. In gevallen waarin de reis geheel of gedeeltelijk kan worden geannuleerd, gelden de volgende regels: 

De lijndienstmaatschappijen eisen dat de organisator ruim voor vertrek (in de meeste gevallen al bij de boeking) vliegtickets uitgeeft. Zodra een vliegticket is uitgegeven, heeft de organisator een financiële verplichting tegenover de luchtvaartmaatschappijen.  

De klant heeft het recht de reis te annuleren tegen betaling van redelijke aanbetaling tot 35 dagen voor vertrek. 

De aanbetaling bedraagt de totale kosten voor de vlucht.

Indien de klant na het verstrijken van de termijn annuleert, zijn deze regels van toepassing: 

  • Annulering tussen de deadline voor annulering tegen aanbetalingskosten (als algemene regel 35 dagen voor de dag van vertrek) en totdat er nog 15 dagen resteren tot de dag van vertrek: Terugbetaling van het betaalde bedrag minus de hoogte van de aanbetaling. 

  • Annulering nadat er minder dan 15 dagen zijn tot de dag van vertrek of niet verschijnen bij vertrek: Geen restitutie, behalve voor overheidsheffingen die niet van toepassing zijn.* 

  • In sommige gevallen kunnen de luchtvaartmaatschappijen een vergoeding vragen voor deze terugbetaling. Als de organisator namens de klant de belastingen en vergoedingen terugvordert, kan hiervoor ook een redelijke vergoeding worden berekend. In ieder geval mogen de totale kosten niet hoger zijn dan de kosten voor het wijzigen van de naam op het ticket. 

Wanneer de onderscheidende en documenteerbare aard van de reis het redelijk maakt, bijvoorbeeld wanneer het recht van de organisator op vergoeding van zijn onderaannemers beperkt is, kan de organisator afwijkende voorwaarden stellen van de bovenstaande vergoedingsregels. 

*Indien u een deel van het vliegticket gebruikt (en bijvoorbeeld de terugreis annuleert), heeft u geen recht op restitutie van overheidsheffingen.  

In ieder geval kan het recht van de klant om te annuleren niet sterker worden beperkt dan het recht van de organisator tegenover zijn onderaannemers. 

De individuele terugbetalingsregels moeten gemakkelijk te begrijpen zijn en op duidelijke en ondubbelzinnige wijze vóór de bestelling worden verstrekt. Indien deze informatie niet duidelijk en ondubbelzinnig bij de bestelling wordt verstrekt en de organisator niet kan bewijzen dat deze informatie vóór de bestelling werd verstrekt, is de klant niettemin niet gebonden aan de afwijkende regels van de organisator. De annulering volgt dan de bovengenoemde terugbetalingsregels. 

Indien de bestelling van de klant meerdere deelnemers omvat, en de overeengekomen totaalprijs is gebaseerd op kortingen of reducties gekoppeld aan het aantal deelnemers, kan de basis voor deze kortingen of reducties verloren gaan indien een van de reizigers annuleert. In geval van een dergelijke gedeeltelijke annulering zal de organisator het evenredige deel van de overeengekomen/betaalde prijs terugbetalen aan degenen die annuleren, en de eventuele meerprijs als gevolg van het verlies van kortingen in verband met de grootte van de groep, innen bij de resterende deelnemers. 

2.6 Klanten die afwijken van het arrangement hebben geen recht op terugbetaling van de niet gebruikte onderdelen. 

 

3. Het recht van de klant en de organisator om wijzigingen aan te brengen of te annuleren wegens onvermijdelijke of buitengewone omstandigheden 

3.1 Zowel de organisator als de klant hebben het recht de overeenkomst op te zeggen indien de uitvoering van het arrangement of het vervoer van passagiers naar de bestemming aanzienlijk wordt beïnvloed door onvermijdbare en buitengewone gebeurtenissen op de bestemming of in de directe omgeving daarvan. Onder onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden wordt bijvoorbeeld verstaan ernstige veiligheidsproblemen zoals oorlog, terrorisme, uitbraken van ernstige ziekten of natuurrampen. In dergelijke gevallen heeft de klant het recht de overeenkomst op te zeggen zonder betaling van annuleringskosten. Indien de organisator de overeenkomst overeenkomstig deze clausule opzegt, heeft de klant geen recht op schadevergoeding. In dat geval heeft de klant recht op volledige terugbetaling. 

3.2 De klant is niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de onvermijdbare en buitengewone gebeurtenissen algemeen bekend waren op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. 

 

4. De verantwoordelijkheid van de organisator voor de uitvoering van de pakketreis 

 4.1 Gebrekkige uitvoering  

Als een dienst niet volgens de overeenkomst wordt uitgevoerd, moet de organisator de fout binnen een redelijke termijn herstellen. De organisator is echter niet verplicht de fout te herstellen indien dit onmogelijk is of indien het herstellen onevenredige kosten met zich mee zou brengen. Indien de organisator de fout niet herstelt, kan de klant recht hebben op prijsvermindering en schadevergoeding.  

4.2 Belangrijke fouten 

4.2.1 Indien na aankomst in het hotel of op de plaats van bestemming een belangrijk deel van de overeengekomen diensten niet kan worden geleverd, moet de organisator, indien mogelijk, zorgen voor gelijkwaardige of ten minste gelijkwaardige alternatieven zonder extra kosten voor de klant. Indien de organisator dit niet kan bieden, kan de organisator alternatieven van mindere kwaliteit aanbieden in combinatie met een redelijke prijsvermindering. De klant kan dergelijke alternatieven alleen afwijzen indien deze niet vergelijkbaar kunnen worden geacht met die welke krachtens de overeenkomst zouden zijn verstrekt of indien de aangeboden prijsvermindering niet als redelijk kan worden beschouwd.  

4.2.2 Indien de organisator geen alternatief kan aanbieden of indien de klant overeenkomstig 4.2.1 het recht heeft dergelijke alternatieven af te wijzen, kan de klant recht hebben op een prijsvermindering en schadevergoeding. 

4.2.3 In geval van fouten die de uitvoering van het pakket aanzienlijk beïnvloeden en die de organisator niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld, kan de klant de overeenkomst opzeggen en heeft hij tevens recht op prijsvermindering en schadevergoeding. 

4.2.4 Indien de organisator geen alternatief kan bieden of indien de klant het recht heeft dergelijke alternatieven af te wijzen overeenkomstig 4.2.1, of indien de klant de overeenkomst heeft opgezegd overeenkomstig 4.2.3, heeft de klant het recht op gelijkwaardig vervoer naar huis zonder onnodige vertraging en zonder extra kosten indien het pakket vervoer omvat en de klant zich op de plaats van bestemming bevindt. 

 

5. Verantwoordelijkheid van de klant voor formaliteiten 

5.1 De klant is verplicht de boekingsbevestiging/pakketdocumenten te controleren zodra deze ontvangen zijn, en dat alle informatie correct is, inclusief dat alle namen correct gespeld zijn en overeenkomen met het paspoort bij reizen naar het buitenland. Eventuele onjuistheden moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld. De organisator behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen die overeenkomt met de werkelijke kosten voor het corrigeren van onjuiste informatie, alsmede een redelijke compensatie voor het extra werk dat de correctie met zich meebrengt. Indien de onjuistheid te wijten is aan de organisator of aan iemand die door de organisator is ingehuurd, moeten correcties worden aangebracht zonder kosten voor de klant. 

5.2 De klant is verantwoordelijk voor de naleving van de voor de reis of het arrangement noodzakelijke formaliteiten, zoals het bezit van een geldig paspoort, visum, inentingen en verzekering.  

5.3 De klant dient de check-in voor alle in het pakket opgenomen vervoersdiensten te hebben voltooid overeenkomstig het reisschema of andere instructies van de organisator of de vervoerder.  

5.4 De klant is verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van de formaliteiten, zoals repatriëring wegens het ontbreken van een paspoort, tenzij de tekortkoming is veroorzaakt door onjuiste informatie van de organisator.