Beleid en richtlijnen

Apollo zet zich al vele jaren in om schendingen van arbeids-, sociale en milieunormen in ons leveranciersnetwerk te minimaliseren en volledig uit te bannen. Onze richtlijnen vormen een bindend kader voor onze commerciële relaties met onze partners. Ons beleid en onze doelstellingen worden onder meer uiteengezet in onze gedragscode en onze gedragscode voor leveranciers, die beide de sociale en milieuverantwoordelijkheden van het bedrijf ondersteunen.

Apollo streeft naar voortdurende verbetering van de sociale en milieuomstandigheden in de gehele waarde- en toeleveringsketen.

Gedragscode

Op de bestemmingen moedigt Apollo alle partners aan om op een gestructureerde en georganiseerde manier aan duurzaamheid te werken. Alle bestemmingspartners, hotels en beheersmaatschappijen moeten de gedragscode voor leveranciers volgen en naleven. Het maakt deel uit van de zakelijke overeenkomst en elke inbreuk kan leiden tot beëindiging van het partnerschap. De gedragscode bevat paragrafen en regels over alles van mensenrechten tot verwijzingen naar internationale en nationale wetten. De gedragscode bevat ook milieueisen voor alle partners met betrekking tot energie- en waterverbruik, behandeling en verwijdering van chemicaliën en dierenwelzijn. In principe worden alle hotels vóór het begin van de samenwerking geïnspecteerd door de verantwoordelijke contractbeheerder en wordt de gedragscode voor leveranciers ter plaatse grondig gecontroleerd.

Gezondheids- en veiligheidsbeleid op het werk

Apollo streeft naar een werkomgeving waar welzijn als vanzelfsprekend wordt gezien en gezondheidsrisico's bewust worden beheerd. Het werk wordt samen met de werknemers gedaan en de werkomgeving wordt aangepast aan de behoeften van de werknemers om een gezonde en veilige organisatie te creëren en in stand te houden.

Gelijkwaardigheidsplan tegen discriminatie en belediging

Apollo benadrukt gelijke rechten en kansen voor werknemers. De gelijke waarde van alle individuen is de basis voor al het werk bij Apollo. Er is nultolerantie voor elke vorm van discriminatie, intimidatie en vernederende handelingen. Het doel van het gendergelijkheidsplan is het ondersteunen van de gelijke rechten van alle werknemers, ongeacht:

  • Seks
  • Transgender identiteit of expressie
  • Etniciteit
  • Religie of ander geloofssysteem
  • Handicap
  • Seksuele geaardheid
  • Leeftijd

Individueel ontwikkelingsbeleid

Apollo ondersteunt individuele ontwikkeling en investeert in opleiding en ontwikkeling door middel van leerplatforms, films, studiereizen naar bestemmingen, workshops, flexibele werkomgeving met standups, retrospectives en in IT-programmering in duo's. Alle personeelsleden moeten ten minste één jaarlijks ontwikkelingsgesprek hebben en permanente één-op-één gesprekken met hun manager worden aangemoedigd.